تبلیغات
علوم زیست برای شما
خود شناسی،خدا شناسی
تاریخ : یکشنبه 23 شهریور 1393
نویسنده : Davood Aliabadi
سلام.
متاسفانه به دلیل یک سری از مسایل این وبلاگ مدتی از کار افتاد.
اما به حول و قوه ی الهی دوباره شروع به کار خواهیم کرد.
با تشکر... داوود علی آبادیتاریخ : جمعه 24 آبان 1392
نویسنده : Amir Heidary

بافت‌ چوبی‌

بافت‌ چوبی‌ از 4 نوع‌ یاخته‌: تراکئید   وسل‌  ، فیبر و پارانشیم‌ چوبی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و مهمترین‌ آنها، یعنی‌ تراکئیدها و وسل‌ها به‌ عناصر تراکئیدی‌   موسوم‌ است‌ که‌ عناصری‌ بی‌جانند. نقش‌ اصلی‌ این‌ یاخته‌ها انتقال‌ آب‌ و تا حدی‌ نیز حفاظت‌ گیاه‌ است‌. یاخته‌های‌ فیبری‌ در بافت‌ چوبی‌ موجب‌ استحکام‌ گیاه‌ می‌شود. در بعضی‌ موارد اسکلریدها رانیز می‌توان‌ در این‌ بافت‌ مشاهده‌ کرد. یاخته‌های‌ پارانشیمی‌، که‌ نقش‌ ذخیره‌ای‌ و یا فعالیتهای‌ دیگری‌ دارند، نیز در این‌ بافت‌ یافت‌ می‌شوند. بافت‌ چوبی‌ از پروکامبیوم‌   به‌ وجود می‌آید و پروکامبیوم‌ از مریستم‌ انتهایی‌ منشأ می‌گیرد.

اجزای‌ بافت‌ چوبی‌

1. عناصر تراکئیدی‌ دو نوع‌ اصلی‌ از عناصر چوبی‌ به‌ نامهای‌: «تراکئید» (تشکیل‌ دهنده‌ آوندهای‌ چوبی‌ ناقص‌) و «وسل‌» (تشکیل‌ دهنده‌ آوندهای‌ چوبی‌ کامل‌) در گیاهان‌ وجود دارند دارد.

2. فیبرها یاخته‌های‌ فیبر چوبی‌ نسبتاً درازند. در مقایسه‌ با تراکئیدها، دیواره‌ آنها ضخیمتر و منافذ سقف‌دار آنها کمترو کوچکتر است‌ و در حقیقت‌ آب‌ به‌ مقدار بسیار کم‌ از آن‌ عبور می‌کند.

پروتوگزیلم‌ و متاگزیلم‌

در بافت‌ چوبی‌ نخستین‌ دو دسته‌ عناصر دیده‌ می‌شوند. دسته‌ اول‌ آنهایی‌ هستند که‌ زودتر شکل‌ می‌گیرند و پروتوگزیلم‌   نامیده‌ می‌شوند، دسته‌ دوم‌ که‌ دیرتر به‌ وجود می‌آیند متاگزیلم‌   نام‌ دارند.

پروتوگزیلم‌ در بخشهایی‌ از پیکر نخستین‌ گیاه‌ که‌ رشد فعال‌ دارند به‌ وجود می‌آید. متاگزیلم‌، برعکس‌، در بخشهایی‌ از پیکر نخستین‌ گیاه‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ رشد طولی‌ آنها متوقف‌ شده‌ است‌.

پروتوگزیلم‌ فقط‌ از تراکئیدها و اجزای‌ وسل‌ها، یعنی‌ فقط‌ از عناصر تراکئیدی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌، در حالی‌ که‌ متاگزیلم‌،علاوه‌ بر عناصر تراکئیدی‌، دارای‌ فیبرها و یاخته‌های‌ پارانشیم‌ بافت‌ چوبی‌ نیز هست‌.

 


ادامه مطلب

تاریخ : جمعه 24 آبان 1392
نویسنده : Amir Heidary

بافت‌ پریدرم‌

پریدرم‌ بافت‌ پوششی‌ ریشه‌ها و ساقه‌های‌ مسن‌ است‌ که‌ بعد از خراب‌ شدن‌ بشره‌ و همزمان‌ با آغاز رشد پسین‌ (رشد قطری‌) در اندامهای‌ مذکور به‌ وجود می‌آید. تشکیل‌ پریدرم‌ در ریشه‌ و ساقه‌ گیاهان‌ چوبی‌ چندساله‌،دولپه‌ایها و بازدانگان‌ که‌ دارای‌ رشد پسین‌اندیک‌ رویداد معمولی‌ است‌. پریدرم‌ از نظر ساختار از سه‌ بخش‌ تشکیل‌ شده‌ است‌: 1) فلوژن‌   یا کامبیوم‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ مریستمی‌ است‌ که‌ پریدرم‌ را تولید می‌کند، 2) چوب‌ پنبه‌ که‌ از فلوژن‌ به‌ سمت‌ خارج‌ تولید می‌شود، 3) فلودرم‌   بافتی‌ است‌ شبیه‌ پارانشیم‌ پوستی‌ که‌ از یاخته‌های‌ حاصل‌ از تقسیم‌ فلوژن‌ به‌ طرف‌ داخل‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.

مکان‌ و زمان‌ تشکیل‌ پریدرم‌

در بسیاری‌ از گیاهان‌، نخستین‌ پریدرم‌ ساقه‌ معمولاً زیر بشره‌ و به‌ندرت‌ در خود بشره‌ (سیب‌زمینی‌  ) تشکیل‌ می‌شود.

در ریشه‌ بسیاری‌ از گیاهان‌، نخستین‌ پریدرم‌ در دایره‌ محیطیه‌   تشکیل‌ می‌شود ولی‌ در ریشه‌ بعضی‌ از درختان‌ و گیاهان‌ علفی‌ چند ساله‌، که‌ پوست‌ محل‌ تجمع‌ ذخایر غذایی‌ است‌، پریدرم‌ در لایه‌های‌ سطحی‌ پوست‌ به‌ وجود می‌آید. چون‌ پریدرم‌ عمر کوتاهی‌ دارد، تشکیل‌ آن‌ همه‌ ساله‌ تجدید شده‌ و پریدرم‌های‌ بعدی‌ به‌ترتیب‌ در زیر پریدرم‌های‌ قبلی‌ تشکیل‌ می‌شوند.

نخستین‌ پریدرم‌ در طی‌ اولین‌ فصل‌ رویشی‌ و پریدرم‌های‌ بعدی‌ در اواخر آن‌ و یا در اوایل‌ فصل‌ رویشی‌ سالهای‌ بعد شکل‌ می‌گیرد.

عدسک‌ها

چون‌ وجود چوب‌پنبه‌ مانع‌ رسیدن‌ اکسیژن‌ به‌ بخشهای‌ درونی‌ ساقه‌ می‌شود، به‌ همین‌ جهت‌ در لایه‌ پریدرم‌ منافذی‌ به‌ نام‌ عدسک‌   به‌ وجود می‌آیند.  عدسکها همزمان‌ با پریدرم‌ و یا کمی‌ پیش‌ از آن‌ تشکیل‌ می‌شوند. لایه‌های‌ پریدرمی‌ که‌ در زیر بشره‌ ساقه‌ به‌ وجود می‌آیند معمولاً محل‌ تشکیل‌ عدسکها در زیر روزنه‌هاست‌. نحوه‌ تشکیل‌ عدسکها به‌ این‌ ترتیب‌ است‌ که‌ یاخته‌های‌ پارانشیمی‌ اطراف‌ اتاقک‌ زیرروزنه‌ در جهتهای‌ مختلف‌ تقسیم‌ می‌شوند. در این‌ موقع‌ کلروفیل‌ یاخته‌هااز بین‌ می‌رود و بافت‌ بی‌رنگی‌ باقی‌ می‌ماند که‌ اتصال‌ یاخته‌های‌ آن‌ با یکدیگر سست‌ است‌. سپس‌ تقسیم‌ یاخته‌ای‌ در بخشهای‌ درونیتر پارانشیم‌ پوستی‌ ساقه‌ صورت‌ می‌گیرد. در این‌ موقع‌ مریستم‌ ویژه‌ای‌ به‌ نام‌ «فلوژن‌ عدسک‌  » تشکیل‌ می‌شود.

 


ادامه مطلب

تاریخ : جمعه 24 آبان 1392
نویسنده : Amir Heidary

بافتهای‌ گیاهی‌ غالب‌ گیاهان‌، همانند جانوران‌، اندامهای‌گوناگون‌ (ریشه‌، ساقه‌، برگ‌، گل‌) دارند. هر اندام‌ از اجتماع‌ چند نوع‌ بافت‌ و هر بافت‌ از اجتماع‌ یاخته‌های‌ یک‌ شکل‌ و دارای‌ نقش‌ یکسان‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. یاخته‌ واحد ساختاری‌ و کنشی‌ گیاه‌ است‌.

بافتهایی‌ که‌ در گیاهان‌ دیده‌ می‌شوند عبارت‌اند از:بافتهای‌: مریستم‌، پارانشیم‌، اپیدرم‌، پریدرم‌، کلانشیم‌، اسکلرانشیم‌ و همچنین‌ بافتهای‌ چوبی‌، آبکشی‌ و ترشحی‌. بافت‌ پارانشیم‌ را «بافت‌ زمینه‌ای‌» بافتهای‌ اپیدرم‌ و پریدرم‌ را «دستگاههای‌ محافظ‌ یا پوششی‌»، بافتهای‌ کلانشیم‌ و اسکلرانشیم‌ را «دستگاههای‌ نگاهدارنده‌ یا استحکامی‌» و بافتهای‌ چوبی‌ و آبکشی‌ را «دستگاههای‌ هادی‌» گویند.

بافت‌ مریستم‌ منشأ بافتهای‌ گیاهی‌ یاخته‌های‌ مریستمی‌ هستند که‌ مکانهای‌ مشخصی‌ را در اندامهای‌ گیاهی‌ اشغال‌ می‌کنند. واژه‌ مریستم‌ از کلمه‌ یونانی‌ «مریستوس‌  » به‌ معنای‌ قابلیت‌ تقسیم‌ گرفته‌ شده‌، و بافتی‌ است‌ که‌ یاخته‌های‌ آن‌ همواره‌ دارای‌ فعالیت‌ تقسیم‌ یاخته‌ای‌ هستند. 


ادامه مطلب

تاریخ : جمعه 24 آبان 1392
نویسنده : Amir Heidary

 

بافت های جانوری

سلول های مشابه را که به طور منظمی گردهم جمع میشوند بافت می نامند.بدن انسان دارای چهار نوع بافت اصلی است:بافت پوششی،بافت پیوندی،بافت ماهیچه،بافت عصبی

۱-بافت پوششی:

بافت پوششی یا محافظت کننده معمولا اپی تلیوم (روپوشه)نامیده میشود.سلول های این بات اپی تلیال نامیده میشوند.برخی از این سلول ها مکعبی،برخی سنگفرشی و بعضی استوانه ای هستند.بافت پوششی دو نوع است:۱)یک لایه که تبادل مواد را بر عهده دارد مانند کیسه های تنفسی،دیواره ی روده ی باریک ۲)چند لایه که نقشش محافظت است مانند پوست،مری،دهان

 

 


ادامه مطلب

تاریخ : پنجشنبه 16 آبان 1392
نویسنده : Amir Heidary

سلول واحد سازنده‌ی همه‌ی جانداران است. بدن انسان حدود 50 میلیون میلیون سلول دارد. هر روز سلول‌های مرده‌ی پوست از سطح آن جدا می‌شوند و سلول‌های تازه‌ای جای آن‌ها را می‌گیرند، گلبول‌های قرمز تازه جای گلبول‌های فرسوده و در حال مرگ را می‌گیرند. سلول‌های جدید نیز پوشش درونی دستگاه گوارش را نوسازی می‌کنند. همه‌ی کارهایی که جاندران انجام می‌دهند در نتیجه‌ی واکنش‌هایی شیمیایی است که درون سلول‌ها انجام می‌شود.

  نظریه‌ی سلولی

  نظریه‌ی سلولی پس از ساختن نخستین میکروسکوپ‌ها پیشنهاد شد. این نظریه سه اصل دارد:

  • سلول کوچک‌ترین واحد زنده است که می‌تواند به طور مستقل فعالیت کند.

  • سلول واحد پایه‌ای همه‌ی جانداران است؛ همه‌ی جانداران از یک یا شمار بسیاری سلول ساخته شده‌اند.

  • هر سلول با تقسیم سلولی از سلول دیگری پدید می‌آید؛ سلول خود به خود نمی‌تواند پدید آید.

  برای هر قانونی یک یا چند استثنا وجود دارد. در مورد نظریه سلولی، ویروس‌ها استثنا هستند. سلول‌ها ساختار و سازمان‌بندی سلولی ندارند و این که آیا به راستی موجود زنده هستند، جای بحث دارد.

  سلول‌ها و جاندران

  جانداران را می‌توان برپایه‌ی سازمان‌بندی درونی سلول‌هایشان رده‌بندی کرد. همه‌ی جانداران، پرو کاریوت یا یوکاریوت هستند. سلول‌های پروکاریوتی از سلول‌های یوکاریوتی ساده‌تر هستند، هسته‌ای که با غشایی از دیگر بخش‌های سلول جدا شده باشد، ندارند و سازمان‌بندی درونی پیچیده‌ای، شبیه سلول‌های یوکاریوت ندارند. باکتری‌ها پروکاریوت هستند. سلول‌های یوکاریوتی بزرگ‌ترند و سازمان‌بندی درونی پیچیده‌ای دارند. تفاوت‌های اصلی پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها در جدول آمده است.

 

  تفاوت‌های پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها

                                         پروکاریوت‌ها                                                 یوکاریوت‌ها

جاندارن

باکتری‌ها

گیاهان، جانوران، آغازیان، قارچ‌ها

 قطر سلول

1/0 تا 10 میکرومتر

10 تا 100 میکرومتر

جایگاه ماده‌ی ژنتیک

در سیتوپلاسم

DNA درون هسته

سازمان‌بندی ماده ژنتیک

DNA حلقوی؛ بدون پروتئین‌های هیستون؛ در تقسیم سلولی فشرده نمی‌شود

DNA خطی، متصل به پروتئین‌های هیستون؛ پیش از تقسیم سلولی به صورت کروموزوم‌های فشرده درمی‌آید

سازمان درونی

چند اندامک

اندامک‌ها گوناگون با شبکه‌ی غشایی پیچیده

دیواره‌ی سلولی

همیشه وجود دارد

در گیاهان، قارچ‌ها و برخی آغازیان وجود دارد؛ در سلول‌های جانوری هرگز وجود ندارد

تاژک

تاژک ساده‌ای دارند

مژک‌های ویژه‌ای که از ریزلوله‌های پروتئینی با آرایش ویژه 2+9 ساخته شده‌اندادامه مطلب

تاریخ : شنبه 11 آبان 1392
نویسنده : Davood Aliabadi
برای دیدن بهتر عکس بر روی  آن کلیک کنیدموضوعات مرتبط: زیست شناسی , دانلود ها ,
تاریخ : جمعه 10 آبان 1392
نویسنده : Davood Aliabadi
تاریخ : جمعه 10 آبان 1392
نویسنده : Davood Aliabadi
برای بهتر دیدن تصویر بر روی آن کلیک کنید موضوعات مرتبط: زیست شناسی ,
تاریخ : جمعه 10 آبان 1392
نویسنده : Davood Aliabadi

انیمیشن خون 
در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: انیمیشن , تحقیقات دانش آموزان , زیست شناسی ,
برچسب‌ها: خون , انیمیشن , انیمیشن خون , Angosy , medical , Angosy medical ,
 

 


آخرین مطالب